Tracks

Track 01

Mechanics for energy applications

Xiaoyan Li (China), Chang Shu (Singapore), Sulin Zhang (USA)

Track 02

Mechanobiology and biomechanics

Guy Genin (USA), Chwee Teck Lim (Singapore), M Taher A. Saif (USA), Baohua Ji (China)

Track 03

Mechanics for flexible electronics and health applications

Yihui Zhang (China), Xiaodong Chen (Singapore), Yonggang Huang (USA)

Track 04

Mechanics for soft and metamaterials

Changqing Cheng (China), Hu Xiao (Singapore), Xuanhe Zhao (USA)

Track 05

Mechanics of bio-inspired and biomimetic systems

Hortense Le Ferrand (Singapore), Marc Meyers (USA), Bin Liu (China)

Track 06

Mechanics of low-dimensional materials

Teng Li (USA), Qingxiang Pei (Singapore), Heng-An Wu (China)

Track 07

Mechanics for space exploration

Jizeng Wang (China), Boo Cheong Khoo (Singapore), Jianfu Zhao (China)

Track 08

Mechanics for manufacturing and robotics

Kun Zhou (Singapore), Metin Sitti (Germany), Hongtao Wang (China)

Track 09

Mechanics for food and plant sciences

Teng Zhang (USA), Yansong Miao (Singapore), Elke Scholten (The Netherlands), Chuanlai Xu (China)

Track 10

Mechanics of structural materials

Yujie Wei (China), Matteo Seita (Singapore), David J. Srolovitz (China)

Track 11

Mechanics of multifunctional materials and structures

Shaohua Chen (China), Jinsong Leng (China), Tiejun Wang (China)

Track 12

Applications of machine learning in mechanics

George Karniadakis (USA), Xu Guo (China), Zachary Aitken (Singapore)

Track 13

Mechanics of earthquake and tsunami hazards

Ares Rosakis (USA), Ahmed Elbanna (USA), Shengji Wei (Singapore)